thai wholesaler เว็บไซต์ Pocketpages จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมราคาส่ง

thai wholesaler เว็บไซต์ Pocketpages จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมราคาส่ง

thai wholesaler  เว็บไซต์ Pocketpages เว็บไซต์ที่รวบรวมสินค้าอุตสาหกรรมและจัดจำหน่ายทั่วประเทศในราคาส่ง

thai wholesaler เว็บไซต์ที่รวบรวมสินค้าอุตสาหกรรมและจัดจำหน่ายทั่วประเทศในราคาส่ง พร้อมทั้งมีสินค้ามาตรฐานให้ท่านได้เลือกตามความต้องการ และยังมีคู่มือสำหรับฝ่ายจัดซื้อรวมรวมไว้ที่นี่ที่เดียว http://pocketpages.net

ผู้ประกอบการรายใหญ่ ได้จำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการ เป็นจำนวนมากเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกมากกว่าท้องตลาด

thai wholesaler
thai wholesaler

สินค้าราคาส่งในประเทศไทย thai wholesaler

เว็บไซต์ thai wholesaler ที่รวบรวมสินค้าราคาส่งซึ่งจัดจำหน่ายโดยผู้ประกอบการในไทย

การค้าส่ง หมายถึง

กิจการขายสินค้าและบริการให้กับผู้ซื้อที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการขายต่อ หรือซื้อไปใช้ในการประกอบธุรกิจ จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การค้าส่งเป็นกิจกรรมทางด้านการขายสินค้าและบริการ
ซึ่งผู้ซื้อไม่ได้ซื้อไปเพื่อการอุปโภคบริโภค แต่จะซื้อไปเพื่อการขายต่อ ผู้ซื้อหรือลูกค้าของผู้ค้าส่ง คือ พ่อค้าปลึกที่ซื้อสินค้าไปเพื่อขายให้กับผู้บริโภคคนสุดท้ายหรือผู้ค้าส่งอาจจะเป็นผู้ที่ขายสินค้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ซื้อสินค้าไปเพื่อใช้ในการประกอบการผลิตสินค้าต่อไป
อย่างไรก็ตาม การทำธุรกิจค้าส่งนอกจากการมุ่งเน้นให้ลูกค้าพึงพอใจนั้นถูกต้องแล้ว แต่สิ่งที่มุ่งเน้นอีกเรื่องที่สำคัญมากกว่าก็คือ กำไร หรืออย่างน้อยก็ต้องไม่ขาดทุน คงไม่มีใครทำธุรกิจหวังแต่การขาดทุนเป็นแน่ การส่งสินค้าให้ทันเวลาแต่มีค่าใช้จ่ายที่เกินงบประมาณหรือต้องขาดทุนนั้น ก็เป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ของการทำธุรกิจเช่นกัน อีกทั้งในตลาดที่มีการแข่งขันที่สูงในปัจจุปัน กว่าจะชนะคู่แข่งมาได้ในแต่ละครั้ง ก็จะมีการกดต้นทุน เมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์ต่างๆ
ก็ยากที่จะคาดเดาลำบากค่าใช้จ่ายก็มีต้นทุนสูงขึ้นตลอดเวลา เพราะอิงกับราคาน้ำมัน และปัจจัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดคะเนได้

เว็บไซต์ขายหน้าร้าน  เหมาะสำหรับธุรกิจค้าส่ง รองรับการทำงานทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่มีปริมาณข้อมูลเป็นจำนวนมาก รองรับการทำงานอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงการทำงานตั้งแต่การรับสินค้าเข้า การกำหนดรายละเอียดของสินค้า การกำหนดรายละเอียด Promotion ที่ใช้ในแต่ละช่วงเวลา การขายสินค้า
ณ จุดขาย พร้อมทั้งการชำระเงินด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินสด, บัตรเครดิต, คูปองหรือบัตรส่วนลด ตลอดจนการออกพิมพ์ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีอย่างย่อ และการเก็บข้อมูลสมาชิก ประวัติการซื้อเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ฉะนั้นคุณจะพลาดไม่ได้กับ Software ที่เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและทีมงานบริการมืออาชีพ

ลักษณะของการค้าส่ง

              เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับช่องทางการจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคมีบทบาททางด้านข้อมูล

               ข่าวสารโดยเป็นสื่อกลางในการสะท้อนความต้องการของผู้บริโภคให้กับผู้ผลิต ทำให้ผู้

เล็งกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อจะได้ทําการเลือกสินค้า และ บริการ ที่สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าการทําธุรกิจค้าส่งค้าปลีก

1. สํารวจตัวเอง ประเมินทักษะความรู้ความสามารถที่มีต่อธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก เพื่อพิจารณาว่ามีความพร้อมหรือยัง องค์ความรู้ของธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทิศทางของธุรกิจเป็นอย่างไร คํานึงถึงทักษะและประสบการณ์ ความชํานาญที่เกี่ยวข้อง นํามาวางแผนเพื่อตัดสินใจว่าตัวผู้ดําเนินการเชื่อมั่นในตนเองแค่ไหน กล้าตัดสินใจพร้อมแก้ปัญหาหากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง

2. งบประมาณและทําเลที่ตั้งต้องรู้ว่างบประมาณในการลงทุนเพียงพอหรือไม่ การลงทุนเป็นอย่างไร มีเงินหรือกู้เงินคํานึงถึงค่าใช้จ่ายและรายรับที่จะเกิด อย่างน้อยควรมีเงินทุนสํารองในการเริ่มต้นธุรกิจ และมีการวางแผนการใช้เงินอย่างเป็นระบบ ทําเลที่ตั้งเหมาะสมหรือไม่ เป็นที่ของเจ้าของเองหรือต้องเช่าพื้นที่ ก็ต้องนําค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาคิดคํานวณด้วย ประกอบกับงบประมาณในการตัดสินใจที่เหมาะสม

3. วางเป้าหมายหลักในการทําการค้ากําหนดเป้าหมายของธุรกิจพิจารณากลุ่มลูกค้าเป้าหมายความเป็นไปได้ ความเจริญเติบโต มองธุรกิจรอบข้างเรียนรู้ถึงปัจจัยที่ทําให้สําเร็จและอุปสรรค ศึกษาธุรกิจต้นน้ำ-ปลายนํ้า (ผู้ผลิต supplier ลูกค้า) ใครคือพันธมิตรทางธุรกิจ ใครคือคู่แข่ง จุดเด่นคืออะไร ตลาดอยู่ที่ไหน เพื่อให้รู้ว่าจะสามารถตั้งเป้ าหมายและทําได้สําเร็จเกินร้อยละ 60

4. เมื่อตัดสินใจทําธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก ต้องพิจารณาว่าคุณจะเริ่มต้นประกอบการจดทะเบียนแบบไหนดี เป็นบุคคลธรรมดา เจ้าของคนเดียว (ลักษณะการเสียภาษีเป็นอัตราก้าวหน้า) เหมาะหรือยัง หรือในนามนิติบุคคล เป็นห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือเป็นบริษัทจํากัดต้องรู้รายละเอียดของการลงทุน การบริหารงาน ความรับผิด ภาษีเงินได้ ความน่าเชื่อถือ แต่ถ้าเป็นธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก ระยะเริ่มแรกอาจจะทําในนามบุคคลธรรมดาก่อนก็ได้

5. การจดทะเบียน กรณีเป็นบุคคลธรรมดาต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ซึ่ งมีค่าใช้จ่ายน้อยและสามารถทดลองประกอบธุรกิจได้ (ขนาดเล็ก) แต่กรณีธุรกิจมีขนาดใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ซึ่งในแง่ข้อกฎหมาย

ก็ต้องศึกษาในการจดทะเบียนไว้ด้วย สําหรับเรื่องการจดทะเบียน ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีเจ้าหน้าที่คอยให้คําปรึกษาแนะนําได้ขึ้นอยู่กับว่าตัดสินใจทํารูปแบบไหนการทําธุรกิจค้าปลีกปัจจัยสําคัญที่ต้องคํานึงถึง คือ

2. เปลี่ยนแปลงเชิงรุก คือการปรับตัวเองให้ทันต่อกระแสนิยมของลูกค้า ซึ่ งจําเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและต้องพยากรณ์พฤติกรรมของลูกค้าในอนาคตด้วย

3. ใช้เทคโนโลยี ในการติดตามพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า เพื่อจะได้สั่งซื้อสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะทําให้สินค้าคงคลังลดน้อยลง

4. ตั้งราคาให้เหมาสม เพื่อให้สามารถรองรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการได้อย่างเพียงพอ และมีกําไร

5. สร้างพันธมิตร กับคู่ค้า ในการออกแบบสินค้าหรือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆเพื่อ การ กระตุ้นยอดขาย

6. บริหารสินค้าอย่างเข็มงวด ต้องคอยติดตามเอาสินค้าที่ขายไม่ได้ออกไป และเติมสินค้าที่ขายดีเข้ามาอย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะได้ไม่เกิดโอกาสที่จะสูญเสียยอดขาย หรือเก็บสินค้าที่ขายไม่ได้ในคลังสินค้า

7. เน้นการให้บริการในการขาย หากลูกค้าพอใจในบริการ ลูกค้าจะกลับมาซื้อสินค้าในครั้งต่อไป จึงไม่ควรยึดติดกับการขายที่เน้นการโฆษณา หรือใช้การลดราคา เพราะไม่สามารถสร้างความจงรักภักดีให้กับลูกค้า

8. บริการเหนือความคาดหมาย จะทําให้ลูกค้าประทับใจ และจดจําไว้ตลอดกาล ซึ่ งจะทําให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้ากับอีกครั้ง

9. เข้มงวดในมาตรฐาน หากจะทําให้ลูกค้าจงรักภักดีได้นั ้น การรักษาระดับมาตรฐานเป็นสิ่งที่ต้องดูแลอย่างเข้มงวด

สนใจสินค้าราคาส่งต่อสามารถดูสินค้าได้ที่ Pocketpages

หรือ E-mail : info@pocketpages.net


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *